ข้อมูลสำรวจความประสงค์รับวัคซีน สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

บัตรประชาชนของท่านถูกต้อง กดถัดไป >> เพื่อกรอกข้อมูลอื่น ๆ ของท่าน

ท่านยินดีและอนุญาตให้เราทำการค้นหาข้อมูลของท่านจากฐานข้อมูล Health Data Center